fbpx

Regulamin

Regulamin korzystania z usług Poradni dietetycznej DietOn

I. Pojęcia i postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę, którym jest Poradnia dietetyczna DietOn Anna Łągiewska z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kostromska 62 a lok.1, NIP: 771 152 48 30.

2. Pacjentem (Usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę.

3. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

4. Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych bezpośrednio w gabinecie, on-line oraz drogą teleinformatyczną.

5. Konsultacje dokonywane przez DietOn Poradnię dietetyczną nie zastępują porady lekarskiej i mają charakter informacyjny.

6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez DietOn Poradnia dietetyczna nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Pacjent przyjmuje także do wiadomości, że konsultacje udzielane przez DietOn Poradnia dietetyczna zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, wyników badań, a także zalecenia oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu dietetyka. Pacjent zobowiązuje się, że nie zataił jakichkolwiek informacji i w wywiadzie żywieniowym oświadczył wyłącznie prawdę.

7. DietOn Poradnia dietetyczna nie ponosi odpowiedzialności za usługi dietetyczne udzielone na skutek podania przez Pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania niepełnego stanu zdrowia, przedstawienia niepełnych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.

8. DietOn Poradnia dietetyczna może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:
• zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest nieletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego) lub niepoczytalny;
• zachowanie Pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie Pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników DietOn Poradnia dietetyczna;
• udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszałoby prawa osób trzecich;
• udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta;
• udzielenie konsultacji dietetycznej przewyższa umiejętności lub wiedzę pracowników DietOn Poradnia dietetyczna;

9. DietOn Poradnia dietetyczna zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy służbowej wszelkich informacji podawanych na wizytach i w formularzach, które nabyło w związku ze świadczeniem usług.

II. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

1. W ofercie znajdują się porady dietetyczne, układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych oraz badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Gabinet świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia, dietetyki klinicznej oraz edukacji zdrowotnej, terapie indywidualne, dla par i grupowe.

2. Zamówienia przyjmowane są osobiście w trakcie konsultacji dietetycznych, drogą mailową lub telefoniczną.

3. Usługodawca świadczy usługi w formie wizyt Pacjenta w siedzibie firmy w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.Kostromskiej 62 a lok.1, w formie konsultacji telefonicznej, mailowej, czy komunikatorów internetowych. Przebieg konsultacji w DietOn Poradnia dietetyczna został opisany na stronie www.diet-on.pl.

4. Pierwsza konsultacja ma charakter zapoznawczy i odbywa się w formie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego.

5. DietOn Poradnia dietetyczna nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy.

6. Usługi świadczone przez DietOn Poradnia dietetyczna, w tym usługi on-line nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować Pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.

7. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem na stronie www.diet-on.pl/cennik/.

8. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania przekazywane są Pacjentom na wizytach w gabinecie lub w formie mailowej na wskazany przez Usługobiorcę adres.

9. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Pacjenta stanowią własność intelektualną DietOn Poradni dietetycznej i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią odpowiedzialnością karną oraz majątkową. Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nie naruszania praw autorskich.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i opieki dietetyka Poradni dietetycznej DietOn, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego modyfikowania diety przez Pacjenta.

III. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie stacjonarnej w siedzibie Poradni dietetycznej DietOn

1. Usługodawca podczas wizyty wstępnej w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad żywieniowo-zdrowotny w ramach konsultacji wstępnej. Zamawiający tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.

2. Po pierwszej konsultacji, w terminie do 10 dni roboczych Usługodawca zobowiązany jest umówić Pacjenta na drugą wizytę na której ma miejsce odbiór i omówienie diety lub przesyłać materiały drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail). Materiały przygotowywane przez DietOn Poradnia dietetyczna są wysyłane w formie mailowej w formie nieedytowalnej PDF (Portable Document Format).

3. Wizyty wymagające potwierdzenia rezerwacji w formie przedpłaty na konto DietOn Poradnia dietetyczna związane są z koniecznością bezzwłocznego uiszczenia stosownej opłaty za usługę zgodnie z cennikiem (https://diet-on.pl/cennik/). Brak uiszczenia opłaty w przeciągu 48 godzin od wstępnej rezerwacji terminu (2 dni robocze) spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji usługi. W celu zmiany terminu wcześniej umówionej wizyty Pacjent zobowiązany jest przełożyć ją z 48-godzinnym wyprzedzeniem (2 dni). W przeciwnym wypadku wizyta przepada. Odwołanie umówionej konsultacji kontrolnej w czasie krótszymi niż 48 godzin przed umówionym terminem będzie traktowane jako zrealizowana usługa.

4. Nieodwołanie wizyty 24-godziny przed jej zaplanowanym terminem związane jest z koniecznością opłaty wartości wizyty na konto poradni w przeciągu 24 godzin.

5. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na konsultację, DietOn Poradnia dietetyczna zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i/lub usługę według czasu umówionej wizyty.

IV. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie on-line

1. Zamawiający wybierający współpracę z Usługodawcą w opcji on-line mailowej wypełnia ankietę z pytaniami (wywiad żywieniowo-zdrowotny) w formie elektronicznej i zobowiązany jest przysłać ją na wskazany adres mailowy. Pacjent jest zobowiązany opisać swój obecny stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego. Wypełniony plik wywiadu Pacjent odsyła na adres e-mail DietOn Poradni dietetycznej (poradnia@diet-on.pl). Na tej podstawie Usługodawca opracuje indywidualny produkt w formie określonego rodzaju diety wraz z zaleceniami jej stosowania.

2. Pacjent wyrażający wolę skorzystania z usługi w formie on-line za pośrednictwem komunikatorów internetowych powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne umożliwiające dostęp do Internetu oraz odpowiednią jakość połączenia.

3. Usługa on-line poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu jej wykonania pomiędzy pracownikiem DietOn Poradnia dietetyczna a Pacjentem. W przypadku gdy o ustalonej godzinie realizacji usługi oraz w okresie następnych 15 minut Pacjent nie skontaktuje się z Usługodawcą, a po stronie DietOn Poradnia dietetyczna zachodzi gotowość do świadczenia usługi, wówczas powoduje to brak obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez Pacjenta oraz oznacza prawidłowe wykonanie usługi.

4. Po pierwszej konsultacji w formie on-line, w terminie do 10 dni roboczych Usługodawca przesyła droga elektroniczną (pocztą e-mail) ułożony plan żywieniowy i zalecenia dla Pacjenta. Materiały przygotowywane przez DietOn Poradnia dietetyczna są wysyłane w formie mailowej w formie nieedytowalnej PDF (Portable Document Format).

5. Nowe diety zamawiane w trakcie opieki dietetycznej, Usługodawca zobowiązany jest przesłać w przeciągu 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

6. Rezerwacja pierwszej wizyty może być dokonana telefonicznie pod nr tel. +48 691 370 555 lub mailowo pod adresem: poradnia@diet-on.pl.

7. Dokonanie rezerwacji wizyty wiąże się z koniecznością bezzwłocznego uiszczenia stosownej opłaty za usługę zgodnie z cennikiem. Brak uiszczenia opłaty w przeciągu 48 godzin od wstępnej rezerwacji terminu (2 dni robocze) spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji usługi.

8. Konsultacja prowadzona przez DietOn Poradnia dietetyczna w formie usługi on-line telefonicznej lub przez komunikator Skype polega na zadaniu pytań przez dietetyka wraz z prośbą o dokładny opis problemu i – jeśli to możliwe – przesłanie wyników aktualnych badań Pacjenta. Każda konsultacja, bez względu na formę jej realizacji stanowi usługę w rozumieniu niniejszego regulaminu i jest płatna. Łączny czas konsultacji drogą telefoniczną lub przez komunikator Skype nie może przekroczyć czasu wykupionej przez Pacjenta usługi. Przekroczenie wykupionego czasu będzie podlegało dodatkowym opłatom. Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami, znajdującymi się na stronie internetowej www.diet-on.pl, które mają za zadanie przygotować Pacjenta do wizyty w ramach usług świadczonych przez DietOn Poradnia dietetyczna.

V. Obowiązki Usługodawcy

1. Przy deklaracji wykupienia przez Pacjenta pakietu (wg oferty i cennika poradni DietOn) i od momentu otrzymania płatności, przy spełnieniu powyższych obowiązków, Usługodawca zobowiązuje się do ułożenia pierwszej diety w terminie do 10 dni roboczych od wizyty wstępnej, oraz przekazania jej na wizycie w gabinecie lub w formie on-line na wskazany przez Pacjenta adres mailowy.

2. W przypadku pakietów opieki dietetycznej, Usługodawca zobowiązuje się opracować i przesłać nowe diety w przeciągu 10 dni roboczych od dnia wizyty kontrolnej.

3. Nowe diety zamawiane na wizytach kontrolnych lub zamawiane online w trakcie opieki dietetycznej w DietOn Poradnia dietetyczna, Usługodawca zobowiązany jest przesłać w przeciągu 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

4. Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Pacjentem za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w okresie trwania wybranego pakietu opieki dietetycznej.

5. Modyfikacja otrzymanej diety w ramach pakietów współpracy (zmiana założeń diety, wykluczanie niektórych produktów, wymiana produktów/potraw itp.) jest dokonywana przez Usługodawcę wyłącznie w oparciu o konsultację kontrolną i wynik przeprowadzonego badania składu ciała. Konsultacja kontrolna powinna się odbywać co 2-3 tygodnie.

VI. Harmonogram wizyt odbywanych w ramach pakietów i zasady przekładania wizyt

1. Wielomiesięczne pakiety opieki dietetycznej w DietOn Poradnia dietetyczna są płatne z góry, maksymalnie do drugiej wizyty na której ma miejsce omówienie diety. Uiszczona opłata za pakiet opieki dietetycznej nie podlega zwrotowi.

2.Pierwsza wizyta w przypadku wizyty stacjonarnej nie jest wliczana w cenę pakietu.

3. Pakiet 4*DietOn obejmuje 10 usług (cztery siedmiodniowe jadłospisy, 3 wizyty kontrolne w odstępach co 2-3 tygodnie i 3 analizy składu ciała).

4. Pakiet 6*DietOn obejmuje 16 usług (sześć siedmiodniowych jadłospisów, 5 wizyt kontrolnych w odstępach co 2-3 tygodnie i 5 analiz składu ciała.

5. Pakiet 4*DietOnline obejmuje 8 usług (pierwsza konsultacja wstępna z 7 dniowym jadłospisem, 3 siedmiodniowe jadłospisy przekazywane po wizytach kontrolnych online( 3 razy) co 2-3 tygodnie w formie PDF na wskazany przez usługobiorcę adres mailowy).

6. Pakiet 6*DietOnline obejmuje 12 usług (pierwsza konsultacja wstępna z 7 dniowym jadłospisem, 5 siedmiodniowych jadłospisów przekazywanych po wizytach kontrolnych online (5 razy) co 2-3 tygodnie w formie pdf na wskazany przez usługobiorcę adres mailowy).

7. Ważność pakietów wynosi:
• 3 miesiące w przypadku pakietów 4*DietOn i 4*DietOnline
• 4 miesiące w przypadku pakietów 6*DietOn i 6*DietOnline,

8. Przy wybraniu i opłaceniu danego pakietu wizyt Pacjent jest zobowiązany jest do wykorzystania pakietu w czasie określonym w pkt.7.
Po tym okresie niewykorzystane konsultacje i wizyty przepadają i nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

9. Termin kolejnej wizyty kontrolnej ustalany jest na wizycie w gabinecie dietetyka. W celu zmiany terminu wcześniej umówionej wizyty Pacjent zobowiązany jest przełożyć ją z 48-godzinnym wyprzedzeniem (2 dni). W przeciwnym wypadku wizyta przepada. Odwołanie umówionej konsultacji kontrolnej w czasie krótszymi niż 48 godzin przed umówionym terminem będzie traktowane jako zrealizowana usługa.

VII. Zgoda Pacjenta na leczenie dietetyczne.

1. Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) Pacjent wyraża zgodę na leczenie dietetyczne w DietOn Poradnia dietetyczna Anna Łągiewska. Jednocześnie oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem żywieniowo-zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia Pacjent jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

VIII. Ochrona prywatności

1. Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z Pacjentem, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

IX. Płatności

1. Informacja o cenach podane są w Cenniku zamieszczonym na stronie internetowej: www.diet-on.pl. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

X. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.

3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, każdy Pacjent zostanie o nich poinformowany drogą elektroniczną na 14 dni przed wejściem ich w życie.

4. Po zapoznaniu się z zaktualizowanym Regulaminem, przed jego wejściem w życie, Pacjent ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o braku akceptacji dla nowych zasad, co jest jednoznaczne z zakończeniem leczenia dietetycznego. Brak złożonego pisemnego oświadczenia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.

Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, iż:
• przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów,
• nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą,
• będzie stosować się do ułożonego jadłospisu i opracowanych zaleceń,
• wypełniając niezbędne formularze podaje swoje prawdziwe dane,
• przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego, indywidualnego planu żywieniowego skonsultował się z odpowiednim lekarzem celem oceny stanu zdrowia oraz ustalenia braku przeciwwskazań do zaproponowanej diety i przeprowadzenia badania składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej,
• będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w okresie stosowania diety,
• wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez Pacjenta wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy.

DietOn Poradnia dietetyczna

________________________________________

Piotrków Trybunalski, dnia ………………………………

……………………………………
Imię i nazwisko
……………………………………
Adres zamieszkania
……………………………………
Kod pocztowy i miejscowość
……………………………………
Numer telefonu
……………………………………
E-mail

OŚWIADCZENIE O PRAWDZIWOŚCI PRZEKAZYWANYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH PACJENTA

Niniejszym oświadczam, że
1) wszystkie informacje przekazane przeze mnie w trakcie wywiadu żywieniowo-lekarskiego, przeprowadzonego przez dietetyka Annę Łągiewską w DietOn Poradni dietetycznej są zgodne z prawdą oraz rzetelne, a także zgodne z moimi preferencjami żywieniowymi, w związku z czym nie będę rościć sobie żadnych pretensji z tego tytułu;
2) nie doszło do zatajenia przez mnie informacji o znanych mi chorobach, na które cierpię bądź mogę cierpieć, a także że poinformowałem/am o przyjmowanych przeze mnie lekach stałych i doraźnych oraz suplementach.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Karcie Pacjenta, w celach związanych z korzystaniem z usług dietetyka Anny Łągiewskiej w DietOn Poradni dietetycznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, że zachowuję sobie prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych, a także ich usunięcia, o ile są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Oświadczam także, że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Oświadczam, że podane dane w niniejszej deklaracji są kompletne i prawdziwe.

…………………………………….
Podpis Pacjenta